Výsledky hlasovania - VZ 2016

H LA S O V A N I E

na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. so sídlom Mierová č. 34 Humenné 066 54
IČO: 30 414 253, Registrácia: OR Okresného súdu Prešov odd. Sa vl. č. 81/P
konaného dňa 31. mája 2016


Hlasovanie k bodu 2/ programu VZ:

2/ Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov

a/ počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 658 vydaných akcií
b/ pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,14 %
c/ celkový počet odovzdaných platných hlasov: 8 534 529 hlasov
d/ počet hlasov za: 8 534 529 hlasov, čo predstavuje 100,00 % z odovzdaných platných hlasov,

proti: 0 hlasov, čo predstavuje   0,00 % z odovzdaných platných hlasov,

zdržalo sa: 0 hlasov = 0 akcionár, čo predstavuje 0,00 % z odovzdaných platných hlasov.Hlasovanie k bodu 5/ programu VZ:

5/ Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, schválenie výročnej správy
a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015

a/ počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 658 vydaných akcií
b/ pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,14 %
c/ celkový počet odovzdaných platných hlasov: 8 534 529 hlasov
d/ počet hlasov za: 8 534 429 hlasov, čo predstavuje 100,00 % z odovzdaných platných hlasov,

proti: 0 hlasov, čo predstavuje                   0,00 % z odovzdaných platných hlasov,

zdržalo sa: 0 hlasov = 0 akcionár, čo predstavuje 0,00 % z odovzdaných platných hlasov.


Hlasovanie k bodu 7/ programu VZ:

7/ Schválenie audítora na rok 2016

a/ počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 658 vydaných akcií
b/ pomerná časť základu, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,14 %
c/ celkový počet odovzdaných platných hlasov: 8 534 529 hlasov
d/ počet hlasov za: 8 534 529 hlasov, čo predstavuje 100,00 % z odovzdaných platných hlasov,

proti: 0 hlasov, čo predstavuje   0,00 % z odovzdaných platných hlasov,

zdržalo sa: 0 hlasov = 0 akcionár, čo predstavuje 0,00 % z odovzdaných platných hlasov.


Hlasovanie k bodu 8/ programu VZ:

8/ Odvolanie a voľba člena dozornej rady

a/ počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 658 vydaných akcií
b/ pomerná časť základu, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,14 %
c/ celkový počet odovzdaných platných hlasov: 8 534 529 hlasov
d/ počet hlasov za: 8 533 581 hlasov, čo predstavuje 99,99 % z odovzdaných platných hlasov,

proti: 0 hlasov, čo predstavuje   0,00 % z odovzdaných platných hlasov,

zdržalo sa: 948 hlasov = 1 akcionár, čo predstavuje 0,01 % z odovzdaných platných hlasov.


Predstavenstvo a.s.
Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.